Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

3 stycznia 2018

Nauczanie języka francuskiego dzieci w wieku 4–11 lat

Zapraszamy doradców metodycznych, konsultantów i nauczycieli języka francuskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych na szkolenie „Nauczanie języka francuskiego dzieci w wieku 4–11 lat”, które odbędzie się w centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 19–21 stycznia 2018 r. Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

22 grudnia 2017

Szkolenie w języku niemieckim „Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby, metody na drodze do jednojęzyczności” w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT” (Płock)

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim „Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby, metody na drodze do jednojęzyczności” w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”.

Data rozpoczęcia

Ogólne cele szkolenia:

 • wymiana doświadczeń na temat prowadzenia lekcji języka niemieckiego po niemiecku w różnych grupach wiekowych;
 • poznanie i wypróbowanie nowych metod, zadań i ćwiczeń sprzyjających nauczaniu języka niemieckiego po niemiecku.

Link do szkolenia

20 grudnia 2017

Szkolenie w języku niemieckim „Niemiecki po niemiecku” w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim „Niemiecki po niemiecku” w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”.

13 grudnia 2017

Różnorodność językowa – webinarium

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych zaprasza wszystkich zainteresowanych edukacją pluralistyczną na webinarium poświęcone różnorodności językowej. Wydarzenie rozpocznie się 13 grudnia o godzinie 9:30, a zakończy 14 grudnia o godzinie 13:30. Transmisja na żywo dostępna jest w językach angielskim i francuskim. Więcej informacji na temat webinarium oraz program wydarzenia w poniższych załącznikach.

(więcej…)

5 grudnia 2017

„Dobre rządzenie podstawą dobrej edukacji” – szkolenia

W dniach 27 listopada – 3 grudnia 2017 r. w Instytucie Nauk Pedagogicznych w Kiszyniowie odbyły  się szkolenia dla dyrektorów szkół oraz regionalnych przedstawicieli środowiska edukacyjnego Mołdawii  w ramach projektu „Dobre rządzenie podstawą dobrej edukacji”. Projekt jest skoncentrowany na przygotowaniu oraz wsparciu mołdawskiej kadry kierowniczej, której zadaniem jest wdrażanie reform oświatowych w makro- i mikroskali.

(więcej…)

1 grudnia 2017

Polska wersja publikacji Rady Europy System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur

Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze  (Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – WRKK) serdecznie zaprasza do zapoznania się z polską wersją publikacji Rady Europy System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (ang. A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and CulturesFREPA). Dokument  powstał z myślą o nauczycielach, specjalistach w zakresie doskonalenia zawodowego oraz osobach zarządzających oświatą. FREPA  zawiera zestaw narzędzi, wśród których nadrzędną funkcję  pełni inwentarz Kompetencje i zasoby. Ten całościowy i częściowo ustrukturyzowany opis  wpisuje się w cele polityki językowej Rady Europy i rozwija  kompetencje uczniów na każdym poziomie edukacji w dziedzinie różnojęzyczności oraz wielokulturowości.

FREPA System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur
26 listopada 2017

Relacje z działań w projekcie „One są wśród nas”

Relacje z działań w projekcie “„One są wśród nas” w roku 2013

2013 był dla Ośrodka Rozwoju Edukacji rokiem kontynuacji współpracy z Gruzją w projekcie „One są wśród nas”, prowadzonego w ramach działania „Polska Pomoc” realizowanego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez przedstawicieli placówek oświaty Gruzji w trakcie wizyty studyjnej, która miała miejsce w sierpniu 2011 roku. W projekt z ramienia ORE zaangażowane są dwa wydziały – Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych oraz Rozwoju Kompetencji Językowych.

W roku 2013 miały miejsce dwa spotkania o charakterze szkoleniowym – jedno w Sulejówku koło Warszawy, drugie w Tbilisi. Grupa uczestników szkoleń jest stała – 31 przedstawicieli mobilnych zespołów wspierających szkoły z 10 regionów Gruzji oraz koordynator ze strony gruzińskiej –przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki Gruzji.

W czasie 6-dniowej wizyty w Polsce i 4-dni szkoleniowych w Tbilisi uczestnicy brali udział w cyklu warsztatów i wykładów. Problematyka poruszana podczas szkoleń dotyczyła m.in. :

 • pracy z dziećmi z niektórymi niepełnosprawnościami (z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem i zespołem Aspergera, niedosłyszącym i niesłyszącym),
 • pracy z uczniami przejawiającymi zaburzenia zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem i niedostosowanymi,
 • diagnozy potrzeb i pracy z najmłodszymi dziećmi z niepełnosprawnością – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • rozwijania kompetencji trenerskich i budowania oferty doskonalenia nauczycieli z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Podczas zajęć trenerzy zwracali szczególną uwagę na aspekty związane ze współpracą z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami, szkoły z domem rodzinnym dziecka – pokazywali polskie doświadczenia zarówno z perspektywy osiągnięć jak i trudności w tym obszarze. Blok zajęć poświęcony rozwijaniu kompetencji trenerskich i budowaniu oferty doskonalenia nauczycieli z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów zakończył się dla uczestników zadaniem polegającym na wypracowaniu scenariuszy zajęć dla nauczycieli z obszaru specjalnych potrzeb edukacyjnych. Uczestnicy szkolenia mają za zadanie przeprowadzić zajęcia w szkołach zaproszonych do współpracy w projekcie. Doświadczenia zdobyte podczas szkoleń będą punktem wyjścia do dalszej pracy w 2014 r.

Grupa gruzińskich specjalistów w czasie wizyty w Polsce odwiedziła w Warszawie: Zespół Szkół Specjalnych nr 85 przy ul. Elektoralnej, Zespół Szkół Integracyjnych Nr 71 przy ul. Deotymy (w czasie wizyty obserwowali przebieg lekcji w klasach, w których były dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ulicy Barskiej. W trakcie wizyt był także czas na rozmowy i wymianę doświadczeń z dyrektorami, nauczycielami i specjalistami pracującymi w tych placówkach.

Uczestnicy szkolenia zwiedzali „Niewidzialną wystawę” – była to okazja, żeby doświadczyć świata osób niewidomych, zapoznać się z pomocami i przedmiotami codziennego użytku, ułatwiającymi osobom z dysfunkcją wzroku funkcjonowanie w codziennym życiu i w szkole. Zwiedzanie kończyło się rozmową z przewodnikami z możliwością zadania im pytań, które nurtowały uczestników.

Po czterech dniach szkoleniowych, trzy ostatnie dni wizyty polskich trenerów w Gruzji poświęcone były spotkaniom superwizyjnym w szkołach z rejonu Tbilisi. Z uwagi na charakter spotkań brały w nich udział kilkuosobowe zespoły uczestników (nie cała grupa szkoleniowa). Zespół trenerów został podzielony na 2 podzespoły, które dotarły do 5 szkół na terenie Tbilisi. Podczas superwizji trenerzy zostali zapoznani z informacjami na temat systemu edukacji w Gruzji, organizacji pracy szkół, w których odbywały się spotkania, w tym:

 • sposobów prowadzenia diagnozy i pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • zadań poszczególnych pracowników (nauczycieli, specjalistów),
 • obszarów współpracy pracowników mobilnych zespołów ze szkołami (sukcesów i potrzeb szkół w tym obszarze).

Miało również miejsce spotkanie polskich przedstawicieli z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki Gruzji, podczas którego rozmawiano na temat rozwiązań prawnych i organizacyjnych, dotyczących edukacji włączającej, stosowanych w obu krajach.
Wydano publikację pt.: „Realizacja edukacji włączającej w szkołach – z polskich doświadczeń” zawierającą materiały dotyczące doświadczeń we wdrażaniu projektu „Szkoła dla wszystkich”, który wspierał popularyzację edukacji włączającej w Polsce. Publikacja omawia również problematykę współpracy z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracy z uczniami z niepełnosprawnością i przejawiającymi trudne zachowania. Zawiera także materiał dotyczący kształtowania umiejętności trenerskich, istotnych z uwagi na wspomaganie pracowników szkół we wdrażaniu edukacji włączającej.
Z uwagi na fakt, że podczas sesji szkoleniowych zgłaszany był przez uczestników problem słabego wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, który potwierdził się również podczas wizyt trenerów w gruzińskich szkołach, na terenie których odbywały się superwizje, podjęto decyzję o przesunięciu części środków na ten cel. W porozumieniu z uczestnikami szkolenia dokonano wyboru pomocy, które byłyby przydatne w pracy mobilnych zespołów. Przekazane na ręce Ministerstwa Edukacji Gruzji pomoce nie wymagają znajomości języka polskiego, więc mogą być w pełni wykorzystywane przez pracowników gruzińskiego systemu edukacji.

————

Relacje z działań w projekcie “„One są wśród nas” w roku 2012

W dniach 1-6 września 2012 r. odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń dla przedstawicieli systemu edukacji Gruzji, zorganizowane w ramach projektu „One są wśród nas”. Program jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Uczestnikami szkolenia były osoby z 10 regionów Gruzji, pracujące w mobilnych zespołach, których zadaniem jest wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podczas 6-dniowego szkolenia uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w wykładach i warsztatach, podczas których zapoznali się z polskim systemem oświaty, regulacjami prawnymi dotyczącymi kształcenia i wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polskich szkołach, ideą edukacji włączającej realizowaną w Polsce, rolą naszego Państwa we wspieraniu osób z niepełnosprawnością. W tym kontekście podczas zajęć rozważano również problemy związane z orzecznictwem, prowadzenia diagnozy funkcjonalnej uczniów i współpracy z rodzicami w szkołach. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wizytach studyjnych, służących wymianie doświadczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulejówku, Zespole Szkół w Halinowie oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sulejówku. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele wszystkich trzech organów prowadzących – Gminy Sulejówek, Gminy Halinów oraz Mińskiego Starostwa Powiatowego.

W dniach 4-10 listopada w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Gruzji odbyła się konferencja oraz drugie z cyklu szkoleń dla przedstawicieli systemu edukacji Gruzji zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „One są wśród nas”.

Potrzeby zgłoszone przez stronę gruzińską dotyczyły głównie braku odpowiednich kompetencji nauczycieli szkół publicznych, braku akceptacji dzieci o specjalnych potrzebach przez rówieśników, rodziców i społeczeństwa ogólnie.

Grupa specjalistów z Gruzji podczas szkolenia realizowanego w ramach projektu, zgłosiła szereg szczegółowych potrzeb i trudności związanych z wdrażaniem edukacji włączającej, które zostaną uwzględnione w projekcie na rok 2013.

 

Oprac.: Marina Warsimaszwili

26 listopada 2017

Współpraca z Gruzją w ramach projektu „One są wśród nas” – opis projektu

Od 2012 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął współpracę z Gruzją w obszarze wdrażania edukacji włączającej. Całe przedsięwzięcie jest organizowane w ramach projektu „One są wśród nas”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i obejmuje działania głównie o charakterze szkoleniowym, superwizyjnym, wydawniczym. Z ramienia ORE w realizację działań podejmowanych w projekcie zaangażowane są Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych oraz Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

Geneza

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez przedstawicieli placówek oświaty Gruzji w trakcie wizyty studyjnej w sierpniu 2011 roku. Potrzeby zgłoszone przez stronę gruzińską dotyczyły głównie braku odpowiednich kompetencji nauczycieli szkół publicznych, braku akceptacji dzieci o specjalnych potrzebach przez rówieśników, rodziców i społeczeństwa.

Cele

W projekcie założono następujące cele ogólne:

 • Inicjowanie zmian w systemie edukacji Gruzji poprzez działania podejmowane przez przygotowanych liderów zmian;
 • Budowanie świadomości społecznej, że dzieci ze specjalnymi potrzebami stanowią część społeczeństwa demokratycznego, poprzez upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Odbiorcy bezpośredni

Odbiorcami działań projektowych są osoby z 10 regionów Gruzji, pracujące w mobilnych zespołach, których zadaniem jest wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pracownicy mobilnych zespołów zaprosili do współpracy w projekcie szkoły (każdy zespół po 3 szoły). W 22 spośród tych szkół została przeprowadzona diagnoza potrzeb i możliwości oraz stanu wyjściowego przygotowania szkół do wdrażania edukacji włączającej.
Uczestnicy szkoleń otrzymują dodatkowe zadania do realizacji we współpracy ze szkołami w okresie między zjazdami szkoleniowymi.

Realizacja

Każdy rok pracy w projekcie zakłada przeprowadzenie jednego bloku szkoleniowego na terenie Polski – jest to dla uczestników projektu równocześnie okazja na odwiedzenie polskich szkół i placówek, a drugiego bloku szkoleniowego w Tbilisi – co stwarza dodatkową możliwość pracy superwizyjnej na terenie gruzińskich szkół. Dodatkowo w listopadzie 2012 r. w Tbilisi 73 pracowników różnych szczebli systemu edukacji wzięło udział w 2-dniowej konferencji, dotyczącej wdrażania edukacji włączającej oraz doświadczeń polskiego systemu edukacji w tym zakresie. Każdego roku dla uczestników szkoleń przygotowywane są materiały informacyjno-edukacyjne, uzupełniające wiedzę zdobytą podczas zajęć.

W związku z zasygnalizowanym problemem słabego wyposażenia gruzińskich szkół w pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizatorzy zdecydowali się na zakup pakietu takich pomocy do wykorzystania przez mobilnych specjalistów. Pomoce przekazanie zostały w ręce Ministerstwa Edukacji Narodowej Gruzji i będą wykorzystywane przez uczestników projektu. Wybrane zostały takie pomoce, których wykorzystanie nie wiąże się ze znajomością języka polskiego. W większości są to pomoce o charakterze logopedycznym, lecz możliwe jest również wykorzystywanie ich w innych sytuacjach edukacyjnych i terapeutycznych.

Oprac.: Katarzyna Leśniewska

26 listopada 2017

Rozwój Kompetencji Językowych – materiały WRKK

Europejskie portfolio językowe
 
 
FREPA-system opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur
 
 
Nauczanie dwujęzyczne

 • Biologia cz. 1
 • Biologia cz. 2
 • Chemia cz. 1
 • Chemia cz. 2
 • Fizyka cz. 1
 • Fizyka cz. 2
 • Geografia cz. 1
 • Geografia cz. 2
 • Historia cz. 1
 • Historia cz. 2
 • Matematyka cz. 1
 • Matematyka cz. 2
 • Chemia cz. 3
 • Fizyka cz. 3
 • Materiały podsumowujące forum wymiany doświadczeń dyrektorów: Budowanie koalicji na rzecz uczniów zdolnych – współpraca szkoły z partnerami zewnętrznymi
 • Biologia cz. 3
 • Geografia cz. 3
 • Historia cz. 3
 • Materiały z forum wymiany doświadczeń dyrektorów: Zmiany w organizacji nauczania w szkołach dwujęzycznych oraz szkołach z oddziałami integracyjnymi od 1 IX 2012 r.
 • Zeszyty ćwiczeń do nauczania biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki, matematyki i wiedzy o kulturze w języku angielskim.
 • Program nauczania rok 0
 • Program nauczania języka hiszpańskiego i literatury
 • Program, materiały i ćwiczenia przeznaczone do nauki geografii w sekcjach dwujęzycznych w Polsce
 • Antologia - Jednostki dydaktyczne dla sekcji dwujęzycznych w Polsce
 • Antologia tekstów literackich dla sekcji dwujęzycznych z językiem hiszpańskim w Polsce
 • Program, materiały i ćwiczenia przeznaczone do nauki historii w sekcjach dwujęzycznych w Polsce
 • Mapa Hiszpanii
 • Matematyka cz. 3
 • Zintgrowane nauczanie przedmiotowo-językowe na I etapie edukacyjnym - scenariusze lekcji
 • Zintgrowane nauczanie przedmiotowo-językowe na I etapie edukacyjnym - materiały pomocnicze
 • Tworzenie oddziałów dwujęzycznych w świetle prawa oświatowego
 • Edukacja dwujęzyczna w polskich szkołach. Raport ewaluacyjny
 • Jak wspierać szkoły realizujące edukację dwujęzyczną
 • Scenariusze lekcji dwujęzycznych z językiem angielskim i hiszpańskim. Materiały pomocnicze dla nauczycieli
 •  
   
  Opis metody LDL
   
   
  Programy
   
   
  Przewodnik po zasobach edukacji językowej ORE
   
   
  Sześciolatek na zajęciach językowych
   
   
  Szkoła wobec wyzwań migracyjnych
   
   
  Zmieniająca się szkoła
  26 listopada 2017

  Współpraca z Gruzją w ramach projektu „One są wśród nas” – Materiały do pobrania

  Idź do góry