Zarządzanie oświatą w samorządach

Zarządzanie oświatą w samorządach

2 stycznia 2018

Zgłoś się do projektu konkursowego w swoim województwie – lista osób odpowiedzialnych za rekrutację w projektach

Zachęcamy samorządy i samorządowców do uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektów konkursowych (w 11 województwach w Polsce). Uczestnictwo w projektach daje szansę na wypracowanie w jednostkach samorządu terytorialnego strategicznych rozwiązań, które po ich zakończeniu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej.

Cele projektów:

Celem realizowanych w ramach projektów działań (szkolenia i doradztwo) jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

W ramach cyklu szkoleń główny akcent położony jest na budowanie lokalnego planu rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół/placówek, czyli diagnozę lokalnej oświaty, wyznaczanie priorytetów oświatowych, formułowanie celów, planowanie, wdrażanie oraz monitorowanie planu.

Efektem uczestnictwa w projekcie jest wypracowanie planu strategicznego dla lokalnej oświaty, wzrost świadomości samorządowców w zakresie całościowego postrzegania lokalnej oświaty oraz ukierunkowanie wybranych priorytetów na doskonalenie nauczycieli w formie kompleksowego wspomagania, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Działania w ramach projektów:

W ramach konkursów Beneficjenci są zobowiązani do:

 • przeszkolenia przedstawicieli JST w oparciu o programy szkoleniowo-doradcze i materiały szkoleniowe wypracowane w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich pt. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.”
 • udzielenia wsparcia doradczego przedstawicielom JST w opracowaniu lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.
 • przeprowadzenia 4 spotkań w środowisku lokalnym każdej JST, w celu udzielenia pomocy w zawiązaniu lokalnej koalicji na rzecz rozwoju oświaty, jako wstępu do stworzenia planu rozwoju oświaty.
 • zaplanowania i skoordynowania prac związanych z realizacją procesowego wspomagania z poziomu jednostki samorządu terytorialnego (w tym także zaplanowania sfinansowania realizacji tego zadania).
 • zapewnienia przedstawicielom JST uczestnictwa w 6 sieciach współpracy dla samorządowców uruchomionych w regionie (województwie) dotyczących różnych obszarów tematycznych.

Korzyści uczestnictwa w projektach:

 • Uczestnictwo w ponad 100 godzinnym cyklu szkoleniowym (szkolenia warsztatowe w grupach jednorodnych ze względu na typ jednostki samorządu terytorialnego),
 • Podniesienie kompetencji samorządowców z zakresu diagnozowania stanu lokalnej oświaty, opracowywania lokalnych planów strategicznych służących rozwojowi oświaty oraz ich wdrażania i monitorowania,
 • Wymiana doświadczeń z innymi samorządowcami; poznanie problemów innych oraz sposobów ich rozwiązywania, spojrzenie na swoją jednostkę/oświatę z innej perspektywy,
 • Włączanie lokalnych interesariuszy w proces diagnozowania stanu oświaty, planowania strategicznego oraz monitorowania opracowanych planów (z wykorzystaniem modelu partycypacyjnego),
 • Dzięki spotkaniom dialogowym, pobudzenie lokalnego środowiska oświatowego, dostrzeżenie roli i wpływu dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli, rodziców oraz uczniów we współdecydowaniu, o jakości edukacji w gminie,
 • Doskonalenie umiejętności współpracy z interesariuszami oświatowego środowiska lokalnego oraz tworzenia partnerstw służących rozwiązywaniu bieżących problemów w tym obszarze,
 • Poznanie dobrych praktyk innych samorządów w zakresie oświaty oraz wzrost umiejętności korzystania z przykładowych gotowych rozwiązań – modeli – służących doskonaleniu lokalnych systemów oświaty,
 • Poznanie i wykorzystanie narzędzia, jakim jest procesowe wspomaganie szkół/placówek do dokonywania zmian w pracy szkół ( w kierunku szkół uczących się),
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania lokalnych zasobów (kadrowych, finansowych, infrastruktury) do rozwoju szkół i lokalnego systemu oświaty,
 • Poznanie słabych i mocnych stron działań JST oraz określenie rekomendacji do podjęcia niezbędnych zmian,
 • Pobudzenie do działania i wprowadzania zmian w samorządzie, usystematyzowanie doświadczeń, nowe spojrzenie na oświatę, jako na proces,
 • Refleksja nad oświatą, przyspieszenie procesu zmiany myślenia o współczesnej szkole, uświadomienie sobie i przypomnienie, że szkoła jest dla ucznia,
 • Promocja JST, budowanie wizerunku nowoczesnego, innowacyjnego samorządu, przez pryzmat oświaty,
 • Uzyskanie wsparcia eksperckiego i pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów,
 • Integracja środowiska w ramach tego samego szczebla samorządu – wiemy, o czym rozmawiamy, mamy podobne problemy ( regionalne sieci współpracy i samokształcenia).

Jak stać się uczestnikiem projektów?

Aby stać się uczestnikiem projektu realizowanego na terenie Państwa województwa wystarczy zgłosić się do przedstawicieli Beneficjenta, którzy dokonują rekrutacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ich przedstawicieli do projektów konkursowych.

Poniżej załączmy listę Beneficjentów realizujących projekty w poszczególnych województwach wraz z danymi adresowymi oraz wskazaniem osób rekrutujących JST do projektów.

Lista Beneficjentów realizujących projekty konkursowe – dane adresowe oraz wykaz osób odpowiedzialnych za rekrutację JST do projektów.

Projekty konkursowe realizowane są w ramach II  Osi  Priorytetowej  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Efektywne  polityki  publiczne  dla  rynku  pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

2 stycznia 2018

Spotkanie dla samorządowców. Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne

Zapraszamy samorządowców na kolejne dwudniowe spotkanie Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne” poświęcone omówieniu rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ustawy od pół roku był konsultowany ze środowiskiem oświatowym. 27 października 2017 r. ustawa została przyjęta przez Sejm RP, a 28 listopada 2017 r. podpisana przez Prezydenta RP. W ramach spotkania z samorządowcami przedstawione zostaną główne założenia ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Spotkanie jest realizowane we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Adresaci spotkania:

Spotkanie adresowane jest do pracowników i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za zadania związane z finansowaniem oświaty, w tym w szczególności zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi.

Uwaga:

W spotkaniu może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel z każdego samorządu.

Prosimy o niezgłaszanie się osób, które już uczestniczyły w naszych spotkaniach w terminach: 19–20 kwietnia, 15–16 maja, 21–22 czerwca, 25–26 września, 6–7 listopada oraz 20–21 listopada 2017 r.

Termin spotkania: 10–11 stycznia 2018 r.

Organizacja i miejsce:

Spotkanie odbędzie się w Warszawie w Hotelu Holiday Park ul. Heroldów 1B.

Dojazd do hotelu: uczestnikom spotkania Organizator zapewnia dojazd autokarem spod Pałacu Kultury, zbiórka pod KINOTEKĄ (od strony al. Jerozolimskich) o godz. 10.20. Odjazd do hotelu o godz. 10.30 w dniu 10 stycznia 2018r.

Dojazd do hotelu: Metrem: z przystanku Metro Centrum do przystanku Metro Młociny, a następnie autobusem 114 (3 przystanki – trzeba wysiąść na przystanku Muzealna).

W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia parking przy hotelu.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. hotelu w pokojach dwuosobowych.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Program spotkania

Rekrutacja na spotkanie

W razie pytań, proszę kontaktować się z: Piotrem Matuszakiem tel. 22 570-83-42, e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl

W załączeniu tekst ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Załączniki:

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych dziennik ustaw

21 grudnia 2017

Komunikat nr 7 – Pilotaż dla jednostek samorządu terytorialnego

Informujemy, że po zakończeniu szkoleń modułowych będzie można skorzystać jeszcze w ramach pilotażu z następujących działań projektowych: (więcej…)

21 grudnia 2017

Komunikat nr 6 Pilotaż dla jednostek samorządu terytorialnego

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne organizowane w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji, pomogą one Państwu lepiej przygotować się do spotkań konsultacyjnych.

Celem spotkań konsultacyjnych jest praca zespołów reprezentujących poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w pilotażu nad opracowaniem planu rozwoju lokalnej oświaty oraz wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Prosimy o przywiezienie ze sobą przygotowywanych planów – praca nad poszczególnymi materiałami będzie bardziej efektywna, jeśli będzie się odbywać na konkretnych planach jednostek samorządu terytorialnego (JST).

W trakcie dwudniowych spotkań przedstawiciele JST korzystają ze wsparcia ekspertów/trenerów. Praca nad planami odbywa się wyłącznie w zespołach JST, dlatego ważne jest, aby uczestnicy stawili się w pełnym składzie. Eksperci/trenerzy są przez cały czas do dyspozycji uczestników spotkań, reagują na ich potrzeby, włączają się do pracy poszczególnych zespołów, monitorują postęp prac itp.

W poszczególnych spotkaniach uczestniczy od 10 do 13 samorządów (do 42 osób), które zadeklarowały uczestnictwo w wybranym terminie. Spotkania odbywają się
w terminach:

 1. 4–5 grudnia 2017 r. (poniedziałek–wtorek)
 2. 6–7 grudnia 2017 r. (środa–czwartek)

Spotkania konsultacyjne odbywają się w tej samej lokalizacji, co szkolenia modułowe, tj.
w Warszawie w hotelu Holiday Park ul. Heroldów 1B.

Spotkania konsultacyjne kończą się wypełnieniem arkusza samooceny przez każdy zespół z JST. Celem samooceny jest określenie stanu zaawansowania prac nad planem strategicznym, zidentyfikowanie potrzeb poszczególnych zespołów, zaplanowanie dalszej pracy nad planami oraz wybór formy ewentualnego wsparcia.

Ponadto zapraszamy Państwa na szkolenie „Promocja działań oświatowych na terenie gminy/miasta/powiatu, czyli sztuka budowania wizerunku zaufania i kompetencji – poziom podstawowy” w terminie 13–14 grudnia 2017 r.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem strony ORE/podstrona projektu (rekrutacja już się rozpoczęła). Co ważne, szkolenie odbywa się w innej lokalizacji niż szkolenia i spotkania konsultacyjne – w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, adres:
Sulejówek, ul. Paderewskiego 77. W ramach szkolenia zapewniamy wyżywienie
i zakwaterowanie w Centrum, ale nie zapewniamy dojazdu autokarem. Dojazd do Centrum Szkoleniowego w Sulejówku SKM- ką (Szybkie Koleje Mazowieckie z każdego warszawskiego dworca), bilet zwykły miejski na 1 i 2 strefę.

W razie przyjazdu samochodem – zapewniamy bezpłatny parking na terenie Centrum. Liczba miejsc na szkolenie ograniczona.

Termin i miejsce spotkania:

Spotkania odbędą się w dniach 4–5 grudnia i 6–7 grudnia 2017 r. w Warszawie w hotelu Holiday Park ul. Heroldów 1B, 01-991 Warszawa, tel. +48 511 49 49 49 e-mail: recepcja@hphotel.pl.

Link do strony hotelu: http://www.hphotel.pl/

Kiedy zaczynamy i kończymy:

Od godziny 9.30 – zakwaterowanie uczestników w hotelu

Rozpoczęcie zajęć szkoleniowych, o godzinie 11.30

Zakończenie modułu obiadem o godzinie 14.30

 

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Podczas szkolenia zapewniamy noclegi w pokojach dwuosobowych i wyżywienie wszystkim uczestnikom oraz opiekę trenerską.

Dojazd do hotelu:

Uczestnicy, którzy przyjadą własnym transportem mają możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu na hotelowym parkingu.

Osoby, które korzystają z transportu publicznego mogą dojechać we własnym zakresie komunikacją miejską. Metrem do ostatniej stacji MŁOCINY, a następnie autobusem 114
z pobliskiej pętli autobusowej i wysiąść na przystanku MUZEALNA.

Osoby, które zadeklarowały chęć skorzystania z autokaru po zakończeniu szkolenia również zostaną odwiezione z Hotelu pod Dworzec Centralny w Warszawie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zespół projektu

13 grudnia 2017

Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – zadania JST na pierwszy kwartał 2018 r. Szkolenie dla samorządowców

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące nowych rozwiązań prawnych z zakresu finansowania zadań oświatowych oraz ich praktycznego wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 12–13 stycznia 2018 r.

(więcej…)

29 listopada 2017

Wprowadzenie do strategii budowania oświatowych działań promocyjnych

Serdecznie zapraszamy samorządowców uczestniczących w pilotażu na dwudniowe szkolenie warsztatowe przygotowujące do promowania działań oświatowych, w tym opracowanych w ramach pilotażu planów strategicznych w jednostce samorządu terytorialnego.  Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 13–14 grudnia 2017 r.

(więcej…)

24 listopada 2017

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle zmian prawnych i finansowych – szkolenie dla samorządowców

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące nowych rozwiązań prawnych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyskusję nad ich praktyczną implementacją. Istotnym elementem szkolenia będzie także analiza aktualnych instrumentów finansowych w organizacji wsparcia ukierunkowanego na ww. grupę uczniów.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 6–7 grudnia 2017 r.

(więcej…)

9 listopada 2017

Komunikat nr 5 – pilotaż dla jednostek samorządu terytorialnego

Zapraszamy na piąty moduł szkolenia organizowanego w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji, pomogą one Państwu lepiej przygotować się do kolejnego modułu szkoleniowego.

(więcej…)

25 października 2017

Pilotaż dla samorządów – materiały szkoleniowe

I Moduł szkoleniowy

 1. Analiza stanu lokalnej oświaty-metoda SWOT. Opracowanie: Marcin Wojtkowiak i Aleksandra Kuźniak
 2. Analiza SWOT – łączenie elementów, tworzenie strategii. Opracowanie: Marcin Wojtkowiak i Aleksandra Kuźniak
 3. Edukacja siłą napędową rozwoju gminy/powiatu. Opracowanie: Marcin Wojtkowiak
 4. Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Opracowanie: Dorota Jastrzębska
 5. Kompetencje kluczowe w edukacji. Opracowanie: Anna Jurewicz
 6. Kompetencje kluczowe – definicje i opis 

 II Moduł szkoleniowy

 1. Omówienie zadania wdrożeniowego nr 1. Jak w zarządzanych przez JST szkołach/przedszkolach rozwijane są kompetencje kluczowe uczniów? Opracowanie: Dorota Tomaszewicz
 2. Kompleksowe wspomaganie szkół –narzędzie wspierające budowanie jakości pracy szkoły. Opracowanie: Dorota Tomaszewicz
 3. Kompleksowe wspomaganie szkół – implementacja wykładu.  Opracowanie: Dorota Tomaszewicz
 4. Edukacja w strategicznych dokumentach rozwoju kraju. Opracowanie: Liliana Zientecka
 5. Istota i rola zarządzania strategicznego. Budowanie planu strategicznego- struktura dokumentu. Opracowanie: Ewa Halska
 6. Budżet, jako środek do realizacji strategii – jakoś czy jakość. Lokalna polityka oświatowa w realizacji zadań oświatowych. Opracowanie: Liliana Zientecka
 7. Diagnoza stanu lokalnej oświaty w oparciu o wskaźniki oświatowe. Część I – Omówienie wybranych wskaźników dla JST uczestniczących w szkoleniu. Część II – Diagnoza stanu lokalnej oświaty a analizy SWOT. Opracowanie: Dorota Jastrzębska
 8. Diagnoza lokalnej oświaty w JST. Wskaźniki oświatowe i edukacyjne oraz ich wykorzystanie przez JST. Opracowanie: Aleksandra Kuźniak

III Moduł szkoleniowy

 1. Omówienie zadania wdrożeniowego nr 2. Prezentacja wniosków z diagnozy. Opracowanie: Dorota Tomaszewicz
 2. Uspołecznienie procesu edukacji. Opracowanie: Ewa Halska
 3. Dyrektor szkoły gospodarzem procesu wspomagania. Opracowanie: Dorota Pintal
 4. Zarządzanie zmianą – umiejętność rozpoznawania reakcji na zmianę. Opracowanie: Dorota Tomaszewicz
 5. Plan strategiczny a proces wspomagania szkół/placówek oświatowych. Opracowanie: Dorota Tomaszewicz i Zofia Domaradzka- Grochowalska
 6. Spotkanie dialogowe o oświacie w JST. Przygotowanie zadania wdrożeniowego nr 3. Opracowanie: Anna Jurewicz
 7. Akty prawne obowiązujące od 1 września 2017 roku. Opracowała: Ewa Halska

IV Moduł szkoleniowy

 1. Omówienie zadania wdrożeniowego nr 3. Prezentacja wniosków ze spotkania dialogowego. Opracowanie: Dorota Tomaszewicz
 2. Budowa planu strategicznego – formułowanie celów. Opracowanie: Maria Utracka
 3. Karta celu SMART – załącznik
 4. Elementy budowy planu strategicznego – załącznik
 5. Przykłady planów strategicznych – plusy i minusy, przykłady dobrych praktyk samorządowych. Opracowała: Dorota Pintal
 6. Przygotowanie zadania wdrożeniowego nr. 4. Opracowanie: Dorota Pintal

V Moduł szkoleniowy

 1. Przykładowy model podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Opracowanie: Liliana Zientecka
 2. Nowy paradygmat doskonalenia zawodowego nauczycieli w świetle zmian prawnych – wykład. Opracowanie: Liliana Zientecka
 3. Wzór uchwały Rady Pedagogicznej – wykorzystanie wniosków z nadzoru pedagogicznego. Opracowanie: Liliana Zientecka
 4. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – zajęcia warsztatowe. Opracowanie Katarzyna Zychowicz
 5. Wzór wniosku dyrektora szkoły na doskonalenie zawodowe nauczycieli w danym roku szkolnym. Opracowanie Katarzyna Zychowicz
 6. Monitorowanie wdrażania planów strategicznych. Opracowanie: Maria Utracka
 7. Opracowanie katalogu „kamieni milowych.” Opracowanie: Maria Utracka
 8. Omówienie zadania wdrożeniowego nr 4. Prezentacja wniosków ze spotkania dialogowego. Opracowanie: Dorota Tomaszewicz

Materiały pomocnicze

 1. Raport z przeprowadzonego procesu wspomagania w szkole/placówce (wzór)
 2. Przygotowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania. Opracowanie: Izabela Kazimierska, Indira Lachowicz i Laura Piotrowska
 3. Metodyka projektu, jako podstawa realizacji rocznego planu wspomagania. Opracowanie: Izabela Kazimierska, Indira Lachowicz i Laura Piotrowska
 4. Sieci współpracy i samokształcenia. Opracowanie: Marianna Hajdukiewicz
 5. Zapewnianie jakości procesu wspomagania szkół w rozwoju. Opracowanie Jadwiga Wysocka i Marianna Hajdukiewicz
 6. Wzór planu rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół
 7. Strategie oświatowe polskich samorządów – raport. Opracowała: Aneta Sobotka
 8. Analiza powiatowych strategii oświatowych – raport. Opracował: David Toft
 9. Analiza powiatowych strategii oświatowych – prezentacja. Opracował David Tof
 10. Analiza gminnych strategii oświatowych – raport. Opracował: Rafał Stanek
 11. Analiza gminnych strategii oświatowych – prezentacja. Opracował Rafał Stanek
 12. Strategie oświatowe – tom 1 Biblioteczki Oświaty Samorządowej. Redakcja Anthony Levitas
 13. Przygotowanie strategii oświatowych – raport. Opracował: Krzysztof Chmura
 14. Mocne i słabe strony strategii oświatowych – prezentacja. Opracowała Aneta Sobotka
 15. Dobre praktyki w zakresie lokalnych strategii oświatowych – prezentacja. Opracowała: Liliana Zientecka
 16. Doświadczenie wdrażania strategii oświatowej – Gmina Goleniów
 17. Strategia oświatowa Miasta Tychy

Materiały szkoleniowe w wersji dostosowanej zostaną zamieszczone wkrótce.

25 października 2017

Pilotaż dla samorządów – zadania wdrożeniowe

Zadanie wdrożeniowe nr 4

Zorganizujcie w swojej gminie spotkanie dialogowe (z dużym gronem interesariuszy; dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele organizacji pozarządowych itd.), na którym przedstawicie opracowany projekt planu strategicznego, uwzględniającego rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Celem spotkania będzie omówienie opracowanego planu i dyskusja nad jego zapisami. Dobrze przygotujcie się do realizacji tego zadania.  Podsumujcie to spotkanie i przygotujcie krótką prezentację wniosków ze spotkania, w dowolnej formie (plakat, mapa myśli, prezentacja multimedialna, film, inne). Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 10-minutowe wystąpienia/prezentacje przedstawicieli poszczególnych samorządów.

 


 

Zadanie wdrożeniowe nr 3

Zorganizujcie w swojej gminie spotkanie dialogowe (z dużym gronem interesariuszy; dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele organizacji pozarządowych itd.) poświęcone rozwojowi szkół i kompetencji kluczowych uczniów dzięki wdrożeniu modelu procesowego wspomagania szkół/placówek. Podsumujcie to spotkanie i przygotujcie krótką prezentację wniosków ze spotkania, w dowolnej formie (plakat, mapa myśli, prezentacja multimedialna, film, inne). Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 10-minutowe prezentacje przedstawicieli poszczególnych samorządów.

 


 

Zadanie wdrożeniowe nr 2 (dwa warianty)

Wariant 1:

Dokonajcie diagnozy lokalnych zasobów, które mogą zostać wykorzystane w procesowym wspomaganiu szkół/placówek w gminie, z uwzględnieniem następujących obszarów (wybierzcie dwa):

 1. Zasoby ludzkie, wiedza (kapitał ludzki)
 2. Infrastruktura
 3. Zasoby społeczne i demograficzne (w tym kapitał społeczny)
 4. Środki finansowe
 5. Instytucje i procedury, uwarunkowania (rozwiązania) organizacyjne
 6. Potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności, potencjał do działania
 7. Dotychczasowe działania i ich rezultaty

Dane zbierzcie w formie elektronicznej. Dokonajcie ich agregacji w taki sposób, aby umożliwiały analizę i interpretację oraz wyciągniecie wniosków (tabela, wykres itp.) Przygotujcieprezentację zebranych informacji w dowolnej formie (plakat, prezentacja multimedialna, inne). Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 10-minutowe wystąpienia przedstawicieli poszczególnych samorządów.

Wariant 2:  

Dokonajcie diagnozy lokalnych zasobów, które mogą zostać wykorzystane przy opracowywaniu planu strategicznego gminy. Z dwóch wybranych obszarów (wskazanych powyżej) wybierzcie dane, które będą potrzebne do wyliczenia wskaźników (po dwa dla każdego obszaru). Dane zbierzcie w formie elektronicznej. Wyliczcie wskaźniki, dokonajcie ich analizy i interpretacji oraz wyciągnijcie wnioski (tabela, wykres itp.) Przygotujcieprezentację multimedialną zawierającą zebrane informacje. Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 10-minutowe wystąpienia przedstawicieli poszczególnych samorządów.

 


Zadanie wdrożeniowe nr 1

Zbierzcie informację od dyrektorów szkół/placówek, w jaki sposób w szkołach/placówkach przez nich zarządzanych rozwijane są kompetencje kluczowe u uczniów. Przygotujcie prezentację zebranych informacji, w dowolnej formie (plakat, mapa myśli, prezentacja multimedialna, inne). Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 5-minutowe wystąpienia przedstawicieli poszczególnych samorządów.

Idź do góry