Szkoła ćwiczeń

Szkoła ćwiczeń

11 stycznia 2018

Przygotowanie komentarzy i omówień lekcji pokazowych – nabór autorów

Ośrodek Rozwoju Edukacji,  w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” poszukuje wykonawców na przygotowanie komentarzy i omówień dotyczących lekcji/zajęć edukacyjnych (scenariuszy tych lekcji/zajęć edukacyjnych) nagranych w ramach pilotażu szkół ćwiczeń dla każdego z czterech obszarów przedmiotowych tj.: języki obce, matematyka, informatyka, przedmioty przyrodnicze. (więcej…)

23 listopada 2017

Publikacja „Już jesteśmy szkołą ćwiczeń!”

W publikacji prezentujemy przykłady działań szkół, bibliotek pedagogicznych i szkoły wyższej zbieżnych z „Modelem szkoły ćwiczeń”. Dziękujemy autorom – nauczycielom oraz dyrektorom szkół, pracownikom bibliotek pedagogicznych oraz pracownikowi naukowemu Akademii Pedagogiki Specjalnej – którzy zapoznali się z przygotowaną koncepcją szkoły ćwiczeń (a nawet brali udział w jej tworzeniu) oraz porównali swoje dotychczasowe działania z tymi modelowymi, spodziewanymi w szkole ćwiczeń.

(więcej…)

dr Dominika Walczak, Instytut Badań Edukacyjnych podczas wykładu dotyczącego prestiżu zawodu nauczyciela
22 listopada 2017

Szkoła ćwiczeń dla studenta, młodego nauczyciela oraz nauczyciela eksperta – relacja ze spotkania

Szkoły ćwiczeń są niezbędnym elementem w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – tak najkrócej można podsumować wnioski ze spotkania „Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”. To bardzo ważne stwierdzenie po niemal roku od przedstawienia założeń szkół ćwiczeń i rozpoczęcia konsultacji społecznych. Wszystkie zebrane uwagi zostały uwzględnione w Modelu szkół ćwiczeń, który stał się podstawą do wyłonienia 4 szkół ćwiczeń oraz 11 szkół współpracujących, które realizują działania pilotażowe od września 2017 r.

(więcej…)

30 października 2017

Nauczyciel szkoły ćwiczeń: kompetencje, wyzwania, działania! Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 16–17 listopada 2017

Od 1 września w 15 szkołach województwa mazowieckiego realizowany jest pilotaż szkoły ćwiczeń. Dyrektorzy i nauczyciele, we współpracy z pracownikami placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół wyższych, realizują różnorodne działania w zakresie wdrażania do praktyki szkolnej form i metod pracy szkoły ćwiczeń określonych w Modelu szkoły ćwiczeń.

(więcej…)

25 października 2017

Pilotaż szkoły ćwiczeń – pytania i odpowiedzi

 1. Ilu nauczycieli (minimum i maksimum) w danym obszarze powinna wskazać szkoła ubiegająca się o status szkoły ćwiczeń? Podczas prezentacji mówiono o dwóch nauczycielach, tymczasem wiele szkół zatrudnia np. tylko jednego informatyka.
  Szkoła powinna wskazać co najmniej dwóch nauczycieli w danym obszarze, w tym co najmniej jednego nauczyciela przedmiotu zgodnego z tym obszarem.
 2. Czy szkoła ubiegająca się o status szkoły ćwiczeń musi zgłosić się we wszystkich czterech projektowych obszarach przedmiotowych?
  Nie, szkoła może zgłosić się w jednym, dwóch, trzech lub czterech obszarach – w zależności od posiadanego doświadczenia.
 3. Czy podczas oceny zgłoszeń szkół ubiegających się o status szkoły ćwiczeń brane będą pod uwagę osiągnięcia uczniów?
  Tak, różnorodne osiągnięcia uczniów w danym obszarze należy wykazać jako wymierne efekty pracy szkoły.
 4. Z iloma szkołami będzie współpracować szkoła wybrana jako szkoła ćwiczeń we wszystkich czterech obszarach przedmiotowych (jednocześnie)?
  Szkoła ćwiczeń wybrana we wszystkich czterech obszarach będzie współpracowała z 10 szkołami.
 5. Czy w ramach aplikowania do pilotażu modelu szkoły ćwiczeń dopuszcza się diagnozowanie pracy szkoły przez akredytowane niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli?
  W ramach pilotażu – nie.
 6. Czy i w jaki sposób szkoła może zgłaszać innowacje w obszarze edukacji wczesnoszkolnej?
  Tak, należy podkreślić te działania, które rozwijają kompetencje kluczowe w danym obszarze kształcenia zintegrowanego.
 7. Czy o dokumenty konieczne do aplikowania do uczestnictwa w pilotażu modelu szkoły ćwiczeń należy wnioskować w określonej kolejności?
  Kolejność wnioskowania jest dowolna, jednak zaleca się, aby szkoła przed wystąpieniem do instytucji zewnętrznych posiadała już opinie: przedstawicieli uczniów, rady pedagogicznej i rodziców.
 8. Czy w pilotażu modelu szkoły ćwiczeń mogą wziąć udział również szkoły niepubliczne? Czy są jakieś warunki dodatkowe lub przeszkody?
  Tak, w pilotażu mogą wziąć udział szkoły niepubliczne, jeśli posiadają uprawnienia szkół publicznych.
 9. Czy działania szkoły opisywane w karcie zgłoszenia muszą mieć charakter projektów w ramach programów o większym zasięgu?
  Wszelkie opisywane działania szkoły powinny wskazywać na współpracę o różnym zasięgu.
 10. Które osiągnięcia szkoły należy opisać w zgłoszeniu?
  Szkoła podaje swoje osiągnięcia z ostatnich pięciu lat, czyli od roku szkolnego 2012/2013.
 11. Na jakich i czyich dokonaniach należy się skupiać przy wypełnianiu karty zgłoszenia w ramach danego obszaru?
  Należy się skoncentrować na osiągnięciach nauczycieli zgłaszanych jako potencjalni nauczyciele szkoły ćwiczeń, które związane są z rozwijaniem kompetencji kluczowych u uczniów w kontekście danego obszaru przedmiotowego.
 12. W jaki sposób można odnieść się do kryterium dotyczącego działalności biblioteki szkolnej w ramach danego obszaru przedmiotowego?
  W karcie zgłoszenia należy opisać współpracę nauczyciela bibliotekarza w realizacji zadań potwierdzających spełnienie kryteriów dla wybranych przez szkołę obszarów przedmiotowych.
 13. Jak rozumieć punkt „Nauczyciele regularnie podnoszą własne kompetencje”? Czy dotyczy to tylko nauczycieli wybranych do konkursu z danego obszaru, czy wszystkich pracujących w szkole?
  Należy opisać tylko dwóch nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły w obszarze, w którym szkoła przesyła zgłoszenie.
 14. Jak rozumieć punkt „Aktywność szkoły w zakresie dzielenia się wiedzą i praktyką pedagogiczną (online i offline) z innymi nauczycielami i studentami”?
  Szkoła podaje informacje na temat aktywności nauczycieli w różnych działaniach, związanych z aktywnym udziałem w doskonaleniu (np. lekcje otwarte, sieci współpracy i samokształcenia, blogi edukacyjne, artykuły w czasopismach fachowych, prasie lokalnej, inne publikacje, wystąpienia na seminariach, konferencjach, praktyki studenckie, warsztaty dla nauczycieli, inne formy).
 15. Czy wszystkie działania szkoły opisywane w karcie zgłoszenia powinny zostać potwierdzone przez zewnętrzną instytucję?
  Nie ma takiego obowiązku. Warto wskazywać te działania, które w sposób wymierny przyczyniają się do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów.
 16. Czy w karcie zgłoszenia można odnosić się do wyników egzaminów zewnętrznych oraz edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?
  Tak, przy wskazywaniu efektów własnej pracy wyniki egzaminów zewnętrznych i EWD mogą być jednym z możliwych wskaźników.
 17. Czy można zgłosić do pilotażu szkołę realizującą aktualnie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej?
  Tak, o ile szkoła podoła realizacji działań związanych z pilotażem.
 18. Czy Ośrodek Rozwoju Edukacji jako placówka doskonalenia nauczycieli może udzielić szkole rekomendacji wymaganych do udziału w konkursie?
  Nie może, ponieważ opiniowanie działań szkoły nie jest statutowym działaniem ORE. Dodatkowo Ośrodek musi zachować bezstronność jako organizator konkursu.
 19. Z jakich funduszy finansowany jest pilotaż szkół ćwiczeń?
  Działania, realizowane w trakcie pilotażu szkoły szkoły ćwiczeń są finansowane ze środków projektu pozakonkursowego Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń, który jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 20. Jakie wsparcie dla szkół ćwiczeń planowane jest po zakończeniu projektów konkursowych?
  Po zakończeniu projektów planowane jest utworzenie w ORE zespołu ds. rozwoju szkół ćwiczeń, którego zadaniem będzie promocja i rozwój szkół ćwiczeń oraz podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń.
25 października 2017

Szkoła ćwiczeń – harmonogram pilotażu

 1. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli i dyrektorów: luty 2017
 2. Ogłoszenie konkursu „Wybór szkół do pilotażu szkoły ćwiczeń”: 6 marca – 5 kwietnia 2017
 3. Wybór szkół: do 24 kwietnia 2017
 4. Podpisanie porozumień z wybranymi szkołami: do 16 maja 2017
 5. Spotkanie inaugurujące pilotaż szkoły ćwiczeń: maj/czerwiec 2017
25 października 2017

Szkoły biorące udział w pilotażu szkoły ćwiczeń 2017/2018

Obraz przedstawia mapę konturową województwa mazowieckiego z zaznaczoną lokalizacją Szkół ćwiczeń i szkół współpracujących.

Szkoły biorące udział w pilotażu szkoły ćwiczeń 2017/2018 (wersja dostosowana) [189 KB]

Szkoły biorące udział w pilotażu szkoły ćwiczeń 2017/2018

Obszar – Informatyka

Szkoła ćwiczeń

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów)

Szkoły współpracujące

Szkoły Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (Ciechanów)

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi (Ciechanów)

Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica (Ciechanów)

Obszar – Przedmioty przyrodnicze

Szkoła ćwiczeń

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej (Grodzisk Mazowiecki)

Szkoły współpracujące

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego (Puszcza Mariańska)

Zespół Szkół Publicznych (Międzyborów)

No Bell Szkoła Podstawowa Montessori (Konstancin-Jeziorna)

Obszar – Języki obce

Szkoła ćwiczeń

XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa (Warszawa)

Szkoły współpracujące

CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne „Przy łazienkach Królewskich” (Warszawa)

Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza (Warszawa)

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojska Obrony Powietrznej Kraju (Warszawa)

Obszar – Matematyka

Szkoła ćwiczeń

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Gen. Zygmunta Berlinga w ZSP nr 2 (Warszawa)

Szkoły współpracujące

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II (Warszawa)

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena (Radom)

Placówki i instytucje wpierające szkoły i nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wydział Oświaty i Wychowania Mokotów

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie, Filia w Grodzisku Mazowieckim

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 w Warszawie

24 października 2017

Szkoła ćwiczeń − materiały do pobrania

Informacje o projekcie

Publikacje projektu

Działania innowacyjne

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Języki obce

Przedmioty przyrodnicze

Infografiki

24 października 2017

Szkoła ćwiczeń − Kontakt

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Agnieszka Pietryka
kierownik projektu
agnieszka.pietryka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 25

Justyna Maziarska-Lesisz
ekspert merytoryczny
justyna.lesisz@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 73

Katarzyna Borzym-Romanow
menadżer projektu
katarzyna.borzym-romanow@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 29

Elżbieta Miterka
ekspert merytoryczny
elzbieta.miterka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 27
Marcin Grzelak
asystent w projekcie
marcin.grzelak@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 73
24 października 2017

Szkoła ćwiczeń – O projekcie

Nazwa projektu

Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń

Cel projektu

Głównym celem projektu jest przygotowanie założeń prawno-organizacyjnych i finansowych szkół ćwiczeń, a także zaproponowanie przykładowych form i metod pracy umożliwiających utworzenie oraz prowadzenie szkoły jako szkoły ćwiczeń. Tak działająca placówka może stanowić uzupełnienie systemu doskonalenia nauczycieli, służyć praktycznym działaniom w podnoszeniu kompetencji nauczycieli i kandydatów do zawodu nauczycielskiego.

Zgodnie z kierunkami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) obszar tematyczny projektu został określony jako wspieranie szkół w zakresie:

 • kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (technologie informacyjno-komunikacyjne – ICT, przedmioty matematyczne i przyrodnicze, języki obce);
 • nauczania eksperymentalnego;
 • postaw kreatywności, innowacyjności;
 • pracy zespołowej;
 • zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Efekty projektu

Po zakończeniu projektu środowisko edukacyjne zostanie wzbogacone o:

 • opracowany Model szkoły ćwiczeń, Standardy pracy i współpracy szkoły ćwiczeń z instytucjami wspomagania, innymi szkołami, uczelniami;
 • 11 szkół ćwiczeń, w których został przeprowadzony pilotaż opracowanej koncepcji szkoły ćwiczeń, a kadra pedagogiczna jest gotowa do realizacji zadań;
 • przygotowanych trenerów, wspierających działania nauczycieli i dyrektorów;
 • zestawy materiałów szkoleniowych, w tym materiały multimedialne dla nauczycieli, dyrektorów, pracowników systemu doskonalenia, uczelni, nadzoru pedagogicznego;
 • programy 10 kursów e-learningowych;
 • założenia merytoryczne do prowadzenia działań konkursowych, obejmujących tworzenie szkół ćwiczeń w poszczególnych województwach;
 • rekomendacje do zmian przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie szkół ćwiczeń w systemie doskonalenia nauczycieli i prowadzących do opublikowania odpowiedniego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie tworzenia, finansowania i działania szkół ćwiczeń.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do:

 • nauczycieli;
 • dyrektorów szkół;
 • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych;
 • doradców metodycznych;
 • organów prowadzących szkoły;
 • nadzoru pedagogicznego;
 • uczelni prowadzących kształcenie przyszłych nauczycieli.

Realizowane działania

 1. Wypracowanie modelu szkoły ćwiczeń.
 2. Opracowanie standardów pracy szkół ćwiczeń, w szczególności standardów współpracy tych szkół z placówkami wspomagania i innymi instytucjami, w tym uczelniami wyższymi.
 3. Opracowanie 40 zestawów materiałów szkoleniowych, w tym multimedialnych i e-learningowych, oraz programów 10 kursów e-learningowych dla nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, (ICT, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, języki obce), kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz indywidualizacji pracy z uczniem. Zasoby te wykorzystane będą w trakcie pilotażowego wdrożenia modelu oraz w realizacji projektów konkursowych – tworzenia szkół ćwiczeń w powiatach.
 4. Pilotażowe wdrożenie modelowej szkoły ćwiczeń.
 5. Przygotowanie rekomendacji do zmian przepisów prawnych umożliwiających funkcjonowanie szkół ćwiczeń w systemie oświaty.
 6. W etapie konkursowym – przygotowanie przez organy prowadzące projektów utworzenia szkół ćwiczeń, z uwzględnieniem szkół na obszarach wiejskich i miejskich.
 7. Od modelu do pilotażu – infografika [634 KB]

Czas trwania projektu:

lipiec 2016 – czerwiec 2018

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-001/15

Wartość projektu: 4 258 338,60 zł

Idź do góry