27 listopada 2017

Bank Dobrych Praktyk – Materiały do pobrania

 • Badania przesiewowe skuteczną profilaktyką niepowodzeń szkolnych uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej
 • Bank Dobrych Praktyk WSPE: Twórcza matematyka. Wspieranie uczniów zdolnych
 • IPET dla uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim w gimnazjum
 • Projekt Edukacyjny – Co może mały człowiek?
 • W kręgu rodziny dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Materiał ze szkolenia nt. Przygotowanie członków zespołów orzekających poradni psychologiczno-pedagogicznych do roli liderów
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Bezpieczni w domu, szkole i środowisku
 • Bank Dobrych Praktyk WSPE: Galeria Artystyczna „Wieszak”. Jak kształtować aktywnych twórców i świadomych odbiorców kultury
 • O pomaganiu i współpracy. Nauczyciele i inni specjaliści wobec rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami
 • Bank Dobrych Praktyk WSPE: Zamojski Przegląd „Reportaż” – rozwijanie indywidualnych potrzeb młodzieży szkolnej
 • Dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole Włączanie do grupy rówieśniczej i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w bibliotece szkolnej ¬ uczeń z trudnościami w nauce
 • Program terapeutyczny - Ortograficzna corrida - dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w pisaniu
 • Poradnia odkrywa, wspiera i promuje talenty – przykłady dobrych praktyk
 • Strategia postępowania wobec ucznia przejawiającego symptomy ryzyka dysleksji
 • Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji
 • Strategia działań wobec uczennicy z symptomami ryzyka dysleksji
 • Strategia działań wobec ucznia z grupy ryzyka dysleksji
 • Strategia postępowania wobec uczennicy przejawiającej symptomy ryzyka dysleksji
 • Strategia postępowania wobec uczennicy z grupy ryzyka dysleksji
 • Wolontariat jako metoda uspołeczniania uczniów niedostosowanych społecznie
 • Edutaining English Experience (EEE)
 • Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka jako metoda wychowywania przez sport
 • Wolontariat jako metoda kształtowania nowej tożsamości osobowościowej wychowanek MOW w Szczecinie
 • Program terapii dla dziecka z mutyzmem selektywnym w edukacji przedszkolnej
 • Program dla dziecka przewlekle chorego w przedszkolu
 • Program terapeutyczny dla dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
 • Programy edukacyjno-wychowawcze w MOW w Szczecinie
 • Indywidualny pogram edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji przedszkolnej
 • Indywidualny pogram edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji przedszkolnej
 • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla dziecka z autyzmem
 • Skuteczne metody wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o terapię poznawczo-behawioralną
 • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – przedszkole
 • Szkoła moim przyjacielem. O efektywnej współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznej ze szkołą
 • Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem roweru w specjalnej szkole podstawowej w Częstochowie
 • Idź do góry