20 listopada 2017

Edukacja uczenia zdolnego – SPE matriały do pobrania

Materiały edukacyjne kształcenia uczniów zdolnych

 • Edukacja uczniów zdolnych w wybranych krajach Europy
 • Instytucje działające na rzecz ucznia zdolnego
 • Kształcenie uczniów zdolnych w polskiej edukacji
 • Najważniejsze akty prawne
 • Wybrane definicje zdolności, uzdolnień, talentów
 • Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym
 • Wybrane programy i projekty dotyczące ucznia zdolnego
 • Model pracy z uczniem zdolnym. MEN 2010
 • Uczeń zdolny w systemie edukacji - folder
 •  
  Materiały z konferencji

 • Aby nie gubić zdolności i talentów uczniów. Materiały edukacyjne z konwersatorium zorganizowanego 10.06.2011 r.
 • Indywidualizacja nauczania a psychospołeczne uwarunkowania pracy z uczniem zdolnym
 • Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)?
 • I Olimpiada Języka Hiszpańskiego (OJH) 2010-2011
 • Olimpiada języka angielskiego dla gimnazjalistów
 • Pozwólmy im latać! Jakie systemowe rozwiązania wspierają i rozwijają zdolności uczniów?
 • Praktyczne aspekty pracy z uczniem zdolnym
 • Uczniowie uzdolnieni matematycznie. Jak ich wspierać? Jak z nimi pracować? Poradnik klas I-III
 • Specyfika uczenia się dziewcząt i chłopców
 • Informacje o olimpiadzie matematycznej gimnazjalistów
 • Organizacja kształcenia ucznia zdolnego
 • Organizacja kształcenia ucznia zdolnego
 • Organizacja kształcenia ucznia zdolnego
 • Organizacja kształcenia ucznia zdolnego
 • Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia zdolnego
 • Społeczne aspekty funkcjonowania uczniów zdolnych
 • Społeczne aspekty funkcjonowania uczniów zdolnych
 • Społeczne aspekty funkcjonowania uczniów zdolnych
 • Elementy systemowych rozwiązań w pracy szkół
 • Elementy systemowych rozwiązań w pracy szkół
 • Dobre praktyki w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni
 • Dobre praktyki w XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 • Dobre praktyki w Zespole Edukacyjnym Pro Futuro
 • Dobre praktyki w I LO w Zamościu
 • Dobre praktyki w Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie - Gimnazjalista - student - zasady organizacji klas akademickich
 • Indywidualne programy motywacyjne perspektywą rozwoju uczniów zdolnych
 • Narzędzia do badania predyspozycji i uzdolnień młodzieży
 • Klubik Małego Matematyka – rozwijanie aktywności matematycznych u dzieci I etapu edukacyjnego
 • Uzdolnienia informatyczne – poradnik dla nauczyciela i rodzica cz.1
 • Uzdolnienia informatyczne – poradnik dla nauczyciela i rodzica cz. 2
 • Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie.
 • Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczyciela historii
 • Rozwój talentu a rozwój osoby - prezentacja
 • Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty - prezentacja
 • „Jak myślimy, tak działamy” Wiedza o uczniach zdolnych jako podstawa pracy nauczyciela
 • Tworzenie sieci współpracy w Europie w dziedzinie rozwiązań systemowych dotyczących kształcenia uczniów zdolnych
 • Najnowsze koncepcje zdolności i ich weryfikacja w badaniach
 • Rozwój talentu a rozwój osoby - materiał poszerzający treści wykładu
 • Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty - materiał poszerzający treści wykładu
 • Tworzenie sieci współpracy w Europie w dziedzinie rozwiązań systemowych dotyczących kształcenia uczniów zdolnych - materiał poszerzający treści wykładu
 • Jak myślimy, tak działamy. Wiedza o uczniach zdolnych jako podstawa pracy nauczyciela - materiał poszerzający treści wykładu
 • Najnowsze koncepcje zdolności i ich weryfikacja w badaniach naukowych - materiał poszerzający treści sesji tematycznej
 • Tworzenie europejskiej sieci współpracy w celu poprawienia jakości nauczania wybitnie zdolnych
 • Edukacja uczniów zdolnych w Austrii jako przykład dobrej praktyki
 • Nauczanie osób uzdolnionych - Dobre praktyki w Republice Czeskiej
 • Przykłady dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia uczniów zdolnych w Finlandii
 • Kształcenie uczniów zdolnych w Holandii
 • System identyfikacji i nauczania w grupach oraz socjalizacja młodzieży wybitnie uzdolnionej z matematyki. Przykład dobrych praktyk
 • Dobre praktyki w kształceniu uczniów zdolnych: doświadczenie Ukrainy
 • Uczniowie Wybitnie Zdolni w Szkołach w Szkocji
 • Program Konferencji “Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole”
 • Rozwijanie zainteresowań, predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów
 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Poradnik dla nauczyciela
 • Jak odpowiadać na specjalne potrzeby edukacyjne i jak rozwijać zdolności uczniów podwójnie wyjątkowych?
 • Wizyta Studyjna w Instytucie Dziecka Zdolnego i Małej Akademii Nauk w Kijowie
 • Młodszy uczeń w szkole i jego odkrywanie świata - innowacyjne metody pracy na etapie edukacji wczesnoszkolnej
 • Kreatywny nauczyciel i twórczy uczeń a indywidualizacja pracy z uczniami
 • Szlifowanie diamentów
 • Tworzenie warunków do rozwoju ucznia zdolnego
 • Zastosowanie platformy Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów podczas nauki informatyki
 • Nowoczesne technologie w edukacji
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Specyfika wsparcia ucznia zdolnego
 • Możliwości wspierania rozwoju osobistego ucznia – identyfikacja zdolności uczniów
 • Jakość szkolnego procesu wychowania fizycznego i praca z uczniem uzdolnionym
 • W poszukiwaniu źródeł sukcesu w pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej
 • Rozwojowy kontekst funkcjonowania ucznia zdolnego
 • Nowoczesne koncepcje wspierania uzdolnień i zdolności uczniów
 • Jak rozpoznawać i zaspakajać potrzeby uczniów - czyli o identyfikowaniu, planowaniu i działaniu nauczyciela - materiał dla uczestnika konferencji
 •  
   
  Materiały z regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych, wrzesień-listopad 2013 

 • Model pracy z uczniem zdolnym
 • Z doświadczeń w pracy z uczniem zdolnym, Zespół Szkół UMK, Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu
 • Rola ośrodka kultury w rozwijaniu talentu i tworzeniu przyjaznego środowiska do pracy z uczniem zdolnym
 • Możliwości rozwoju zdolnego ucznia w placówce wychowania pozaszkolnego – na przykładzie Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu
 • Sztuka kreowania wizerunku i wystąpień publicznych doświadczenia w pracy z liderami Młodzieżowej Rady Miejskiej
 • Model pracy z uczniem zdolnym
 • Szkolne programy wspierania uzdolnień – rozwiązania systemowe we współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli i poradnią psychologiczno-pedagogiczną
 • Wspieranie uzdolnień uczniów na różnych etapach edukacyjnych − programy realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgorzewie
 • Rola ośrodka kultury w rozwijaniu talentu i tworzeniu przyjaznego środowiska do pracy z uczniem zdolnym
 • „Szlify na brylancie” – współpraca placówek, instytucji i organizacji w opiece nad uczniem zdolnym na przykładzie działalności CZP 1
 • Psychologiczne mechanizmy wspierania rozwoju uczniów utalentowanych
 • Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej we wspieraniu dzieci uzdolnionych
 • Dobre przykłady współpracy szkoły z ośrodkiem kultury
 • Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez budowanie Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów
 • Systemowe wsparcie szkoły w pracy z uczniem zdolnym odpowiedzią na konieczność tworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów zdolnych
 • Olimpiada informatyczna gimnazjalistów - narzędzie pracy z uczniem zdolnym
 • Tutoring wychowawczy i dydaktyczny alternatywną formą pracy z uczniem –wnioski z 5 lat oświadczeń
 • Nauką można się bawić!
 • Warsztat nauczyciela – przyrodnika do pracy z uczniem zdolnym
 • TUTORING alternatywną formą pracy wychowawczej i dydaktycznej
 • Matematyka bez tajemnic – w poszukiwaniu źródeł sukcesu w pracy z uczniami zdolnymi
 • Nie ma zdolności bez twórczości – twórcze techniki pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów humanistycznych
 • Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc. Jak wspierać rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • Konstrukty osobiste nauczyciela jako kluczowa kompetencja w pracy z uczniem zdolnym
 • TUTORING alternatywną formą pracy wychowawczej i dydaktycznej
 • Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez budowanie Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów
 • Nie ma zdolności bez twórczości – twórcze techniki pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów humanistycznych
 • Portretowanie zdolności i ich rozwój
 • Tutoring wychowawczy i dydaktyczny jako alternatywna forma pracy z uczniem – wnioski
 • Psychologiczne mechanizmy wspierania rozwoju uczniów utalentowanych Dr Urszula Gembara
 • Twórczość a rozwój osobowości w kontekście pracy nauczyciela
 • Nie ma zdolności bez twórczości – twórcze techniki pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów humanistycznych
 • Tworzenia portfolio ucznia zdolnego jako przygotowanie do dokumentowania i prezentowania osiągnięć
 • Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez budowanie Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów
 • Portretowanie zdolności i ich rozwój
 • Wpływ postawy nauczyciela na zaangażowanie i postawę uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie, artystycznie…
 • Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc. Jak wspierać rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • Konstrukty osobiste nauczyciela jako kluczowa kompetencja w pracy z uczniem zdolnym
 • Metody pracy z uczniem zdolnym – wspieranie i rozwijanie uzdolnień humanistycznych
 • Opracowanie i modyfikowanie programów nauczania
 • Opracowanie i modyfikowanie programów nauczania
 • Wpływ postawy nauczyciela na zaangażowanie i postawę uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie, artystycznie…
 • Nie ma zdolności bez twórczości – twórcze techniki pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów humanistycznych
 • Opracowanie i modyfikowanie programów nauczania
 • Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez budowanie Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów
 • Portretowanie zdolności i ich rozwój
 • TUTORING wychowawczy i dydaktyczny alternatywną formą pracy z uczniem –wnioski z 5 lat oświadczeń
 • Wpływ postawy nauczyciela na zaangażowanie i postawę uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie, artystycznie…
 • Indywidualny tok lub program nauki jako jedna z form pracy skierowana do ucznia zdolnego
 • Nie ma zdolności bez twórczości – twórcze techniki pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów humanistycznych
 • Modyfikacja programów nauczania dla uczniów zdolnych. Indywidualny program i tok nauki
 • Myślę, marzę, tworzę, odkrywam…
 • Ćwiczenia interaktywne w edukacji wczesnoszkolnej. O wykorzystaniu multimediów w klasach I –III szkoły podstawowej.
 • Psychologiczne mechanizmy wspierania rozwoju uczniów utalentowanych
 • Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc. Jak wspierać rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • Program WARS i SAWA grają w szachy – jako szansa sukcesu dla nauczycieli rozwijających uzdolnienia uczniów
 • Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej
 •  
   
  Materiały z seminariów

 • Identyfikowanie uzdolnień uczniów w warunkach szkolnych
 • Materiały wypracowane podczas seminarium
 • Scenariusz - Psychospołeczne obszary funkcjonowania ucznia zdolnego
 • Scenariusz - Współpraca Poradni z szkołą w zakresie diagnozy ucznia zdolnego
 • Scenariusz - Zadania Poradni w diagnozie ucznia zdolnego – możliwości i ograniczenia
 • Budowanie szkolnego systemu pracy z uczniem zdolnym we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • Materiały wypracowane podczas seminarium
 • Działania szkoły w pracy z uczniem zdolnym
 • Materiały wypracowane podczas seminarium
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych i tworzenie warunków do rozwoju ucznia zdolnego w środowisku szkolnym
 • Współpraca szkoły z innymi instytucjami w pracy z uczniem zdolnym
 • Materiały wypracowane podczas seminarium
 • Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi
 • Wsparcie ucznia zdolnego doświadczającego trudności w uczeniu się i przystosowaniu
 • Trening twórczości z komputerem. Założenia teoretyczne i przykłady zadań
 • Rozwijanie twórczego potencjału ucznia z perspektywy pedagogiki zdolności
 • Twórczy nauczyciel zdolnego ucznia
 • Załącznik do materiału Trening twórczości z komputerem. Przezwyciężamy niedostatek środków Bambus, pszenica, kokos
 • Załącznik do materiału Trening twórczości z komputerem. Losy -grupa
 • Załącznik do materiału Trening twórczości z komputerem. Losy - inaczej
 • Załącznik do materiału Trening twórczości z komputerem. Losy - intuicja
 • Załącznik do materiału Trening twórczości z komputerem. Losy - język
 • Załącznik do materiału Trening twórczości z komputerem. Losy - problemy
 • Załącznik do materiału Trening twórczości z komputerem. Drogocenne przedmioty. Piękno czyni rzeczy zwykłe cennymi
 • Załącznik do materiału Trening twórczości z komputerem. Jan Szczepanik
 • Załącznik do materiału Trening twórczości z komputerem. Wartości
 • Załącznik do materiału Trening twórczości z komputerem. Widmo Brockenu
 • Załącznik do materiału Trening twórczości z komputerem. Światowa wystawa wynalazków 2014
 • Pomóc talentowi rozkwitnąć – lokalne działania koalicyjne na rzecz uczniów zdolnych. Seminarium w Sulejówku 16–17.02.2016r.
 •  
   
  Mini kursy dla ucznia zdolnego
   
   
  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

 • V Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów - zawody indywidualne - treści i opracowania zadań
 • VII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów - Broszura dla nauczyciela
 • VII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów - Broszura dla ucznia
 • Plakat - format A2
 • Plakat - format A4
 • Treści zadań z zawodów drużynowych - I etap
 • Treści zadań z zawodów drużynowych - II etap
 • Treści zadań z zawodów indywidualnych - II etap
 • Treści zadań z zawodów drużynowych - III etap
 • Treści zadań z zawodów indywidualnych - III etap
 • Treści zadań z zawodów drużynowych - I etap
 • Treści zadań z zawodów indywidualnych - I etap
 • Zadania z rund treningowych, etapy I-VII
 • Treści zadań z zawodów indywidualnych - I etap
 • Treści zadań z zawodów indywidualnych - II etap
 • Treści zadań z zawodów drużynowych - II etap
 • Treści zadań z zawodów indywidualnych - III etap
 • Treści zadań z zawodów drużynowych - III etap
 • Zadania z VII rundy treningowej
 • Zadania z VIII rundy treningowej
 • VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów - informacje dla nauczycieli i opiekunów
 • VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów - informacje dla uczniów
 • VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów - harmonogram
 • VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów - kalendarz
 • VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów - plakat
 • VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – zawody drużynowe i indywidualne
 • VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – II etap zawodów
 • VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – III etap zawodów
 •  
   
  Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

 • Test przykładowy nr 1 - edycja II etap I
 • Test przykładowy nr 2 - edycja II etap I
 • Test przykładowy nr 3 - edycja II etap I
 • Test przykładowy nr 4 - edycja II etap I
 • Test przykładowy nr 5 - edycja II etap I
 • Test przykładowy nr 6 - edycja II etap I
 • Test przykładowy nr 7 - edycja II etap I
 • Test przykładowy nr 8 - edycja II etap I
 • Test przykładowy nr 9 - ćwiczenie ze słuchu - edycja II etap II
 • Ścieżka dźwiękowa test nr 9 edycja II etap II
 • Test przykładowy nr 10 - ćwiczenie ze słuchu - edycja II etap II
 • Ścieżka dźwiękowa test nr 10 edycja II etap II
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 1
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 2
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 3
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 4
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 5
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 6
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 7
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 8
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 9
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 10
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 11
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 12
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 13
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 14
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 15
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 16
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 17
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 18
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 19
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 20
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 21
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 22
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 23
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 24
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 25
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 26
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 27
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 28
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 29
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 30
 • Test z platformy e-learningowej - II etap 2012. Część 31
 • Tresci zadań ze słuchu z OJAG - II etap 2012 r.
 • Pliki do zadań ze słuchu z OJAG - II etap 2012
 •  
   
  Olimpiada Języka Hiszpańskiego

 • Warsztaty dla nauczycieli poświęcone technikom “scaffoldingu” w nauczaniu (podsumowanie)
 • Warszaty dla uczniów - wydarzenia roku 1492 w Hiszpanii (podsumowanie)
 • Warsztaty dla uczniów poświęcone analizie tekstów literackich (podsumowanie)
 • Warsztaty dla nauczycieli poświęcone analizie tekstów literackich (podsumowanie)
 • Warsztaty dla nauczycieli - podejście kooperatywne w nauczaniu języka obcego (podsumowanie)
 • Warsztaty dla uczniów poświęcone wybranym wydarzeniom z historii obszaru Ameryki Łacińskiej (podsumowanie)
 • Warsztaty dla nauczycieli poświęcone rozwijaniu autonomii wśród uczniów (podsumowanie)
 • Warsztaty dla uczniów - Szlak św. Jakuba w Hiszpanii (podsumowanie)
 • Warsztaty dla nauczycieli - niepodległość krajów Ameryki Łacińskiej i zagadnienie metysażu (podsumowanie)
 • Warsztaty dla nauczycieli - stereotypy w nauczaniu języka hiszpańskiego (podsumowanie)
 • Warsztaty dla uczniów - święta w Hiszpanii (podsumowanie)
 • Warsztaty dla uczniów poświęcone sztuce flamenco (podsumowanie)
 • Warsztaty dla uczniów poświęcone hiszpańskiej kuchni (podsumowanie)
 • Warsztaty dla nauczycieli poświęcone wybranym zagadnieniom z historii i kultury krajów Ameryki Łacińskiej (podsumowanie)
 • Warsztaty dla nauczycieli poświęcone technikom “scaffoldingu” w nauczaniu (podsumowanie)
 • Warsztaty dla uczniów poświęcone wybranym pozycjom z literatury latynoamerykańskiej (podsumowanie)
 • Wywiad z Amaią Donés Mendią pt. Baskowie: język i tożsamość
 • Wywiad z Raúlem Fernándezem Jódarem pt. Sport w Hiszpanii
 • Czat z Alfonsem Gregori
 • Czat z Iwoną Kasperską
 • Wywiad z prof. Grzegorzem Kucharczykiem
 • wywiad z Wojciechem Charchalisem
 • I edycja OJH - etap III - kwieceń 2011
 • I edycja OJH - etap I - grudzień 2010
 • I edycja OJH - etap II - marzec 2011
 • Czat z Iwoną Kasperską “El muralismomexicano”
 • Czat z Alfonsem Gregori “La Transición Española”
 • Mateiał Actividades cultura lengua conflictos generacionales campamento
 • Materiał Actividades cultura lengua CORTOMETRAJE GUAPA campamento
 • Mateiał Actividades cultura lengua EL RIO QUE NOS LLEVA campamento
 • Mateiał Actividades cultura lengua LA INMIGRACION EN LA PRENSA ESPA OLA campamento
 • Mateiał Actividades cultura lengua LA OVEJA NEGRA campamento
 • Mateiał Actividades cultura lengua pirateria campamento
 • Mateiał Actividades cultura lengua planificar unas vacaciones campamento
 • Mateiał Actividades cultura lengua turismo de masas campamento
 • Mateiał Actividades lengua oraciones concesivas campamento
 • Mateiał Actividades lengua perifrasis campamento
 • Mateiał Actividades lengua subjuntivo campamento
 • Mateiał Actividades lengua voz pasiva con ser y estar campamento
 • Actividades lengua expresar hipotesis campamento
 • Actividades cultura campamento EJERCICIOS HISTORIA
 • II edycja OJH – etap I – 18.11.2012
 • II edycja OJH – etap II – 13.01.2012
 • II edycja OJH – estap III – 2-3.03.2012
 • Wywiad z drem Alfonsem Gregori i Gomisem: “La España actual: entre la crisis económica y el conflicto político”
 • Wywiad z dr hab. Barbarą Łuczak : “Barcelona en la literatura española”
 • Wywiad z dr Nataszą Posadzy: “Al-Andalus: conquista, cultura y arte”
 • Czat z drem Xavierem Pascualem Lópezem “La romanización de la Península Ibérica: los pueblos prerromanos ante la imposición política, lingüística y cultural”
 • Materiały ze spotkania dla nauczycieli- panorama muzyczna (podsumowanie)
 • /Che Guevara (podsumowanie)”]
 • Materiały ze spotkania dla nauczycieli- elementy literatury na lekcji (podsumowanie)
 • Materiały ze spotkania dla nauczycieli- przysłowia (podsumowanie)
 • Materiały ze spotkania dla uczniów- subkultury w Hiszpanii (podsumowanie)
 • Materiały ze spotkania dla uczniów- przekaz ustny w literaturze Am. Południowej (podsumowanie)
 • Materiały ze spotkania dla uczniów- Postać: Malinche (podsumowanie)
 • Materiały ze spotkania dla uczniów- Geografia Ameryki Południowej (podsumowanie)
 • Materiały ze spotkania dla uczniów- krytyka społeczna- Pokolenie '98 (podsumowanie)
 • Materiały ze spotkania dla uczniów- kultura Argentyny (podsumowanie)
 • Materiały ze spotkania dla uczniów- Geografia i tradycje Półwyspu Iberyjskiego (podsumowanie)
 • Actividades cultura inmigracion prensa materialy z obozu
 • Actividades cultura inmigracion prensa materialy z obozu cz. 2
 • Actividades cultura lengua turismo de masas materialy z obozu
 • Actividades La tabla de Flandes Perez Reverte materialy kulturoznawcze
 • RESUMEN Medios comunicacion uczniowie materialy ze spotkania
 • RESUMEN Musica Mexico uczniowie materialy ze spotkania
 • RESUMEN Musica Mexico uczniowie prezentacja PPT material dodatkowy
 • Wywiad z dr Leonorem Sagermann Bustinza Problemas America Latina
 • Wywiad z dr Xavier Pascual cine espanol actual
 • Wywiad z Encina Alonso ser profesor ELE
 • Wywiad z prof. Grzegorzem Kucharczykiem - Historia Hiszpanii
 • Wywiad z Wojciechem Charchalis tlumaczem literatury hiszpanskiej
 • Czat z Iwoną Kasperską - mestizaje
 • El alumno de ELE: un alumno extraordinario. Marco teórico y propuestas prácticas para trabajar en la clase de Español Lengua Extranjera (ELE)
 •  
   
  Olimpiada Języka Hiszpańskiego − scenariusze zajęć

 • SCENARIUSZ LEKCJI Acabemos con los prejuicios
 • SCENARIUSZ LEKCJI Esta noche contigo
 • SCENARIUSZ LEKCJI expresiones idiomaticas
 • SCENARIUSZ LEKCJI instrumentos musicales
 • SCENARIUSZ LEKCJI La casa del futuro
 • SCENARIUSZ LEKCJI Libro. Leer te puede llevar lejos
 • SCENARIUSZ LEKCJI Libro. Un producto revolucionario
 • SCENARIUSZ LEKCJI Palabras compuestas_salvavidas lexicales
 • SCENARIUSZ LEKCJI Preterito indefinido
 • SCENARIUSZ LEKCJI Refranes Gato con guantes
 • SCENARIUSZ LEKCJI Consumismo y el consumo responsable
 • SCENARIUSZ LEKCJI El papel del deporte
 • SCENARIUSZ LEKCJI Familia Pasado, actualidad y futuro
 • SCENARIUSZ LEKCJI La pirateria no existe
 • SCENARIUSZ LEKCJI Los famosos los idolos las autoridades
 • SCENARIUSZ LEKCJI Participacion en la cultura
 • SCENARIUSZ LEKCJI Problemas medioambientales
 • SCENARIUSZ LEKCJI Tecnologias de informacion y comunicacion
 • SCENARIUSZ LEKCJI Valores de la sociedad occidental
 • SCENARIUSZ LEKCJI Voluntariado y las ONGS
 • SCENARIUSZ LEKCJI El camino de Miguel Delibes
 • SCENARIUSZ LEKCJI Guerra civil y posguerra
 • SCENARIUSZ LEKCJI Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo
 • SCENARIUSZ LEKCJI Igualdad y discriminación
 • SCENARIUSZ LEKCJI Institución FCBarcelona
 • SCENARIUSZ LEKCJI Instrucciones para subir una escalera de Julio Cortazar
 • SCENARIUSZ LEKCJI La hegemonía hispánica
 • SCENARIUSZ LEKCJI La salud y el culto a la belleza
 • SCENARIUSZ LEKCJI Los medios de comunicación
 • SCENARIUSZ LEKCJI Los Indianos importancia economica social
 • SCENARIUSZ LEKCJI Los medios de comunicación de masas y su influencia en la sociedad
 • SCENARIUSZ LEKCJI 'Manana en la batalla piensa en mí' de Javier Marías
 • SCENARIUSZ LEKCJI Patrimonio Gastronomico Espa ol
 • SCENARIUSZ LEKCJI Pintores espa oles Velazquez Goya Picasso Dali Miró
 • SCENARIUSZ LEKCJI Sociedad multicultural y la imigración
 • SCENARIUSZ LEKCJI Transición espanola
 • SCENARIUSZ LEKCJI Crónica de una muerte anunciadaGarcia Marquez
 • SCENARIUSZ LEKCJI La casa de Bernarda Alba Garcia Lorca
 • SCENARIUSZ LEKCJI Malinche Laura Esquive
 • SCENARIUSZ LEKCJI Sin noticias de Gurb de Eduardo Mendoza
 • SCENARIUSZ LEKCJI Contaminación acústica
 • SCENARIUSZ LEKCJI Compradores compulsivos
 • SCENARIUSZ LEKCJI El mundo de los animales
 • SCENARIUSZ LEKCJI El mundo del cine
 • SCENARIUSZ LEKCJI El tango de Piazzolla
 • SCENARIUSZ LEKCJI Oraciones introducidas por verbos de influencia
 • SCENARIUSZ LEKCJI Sin música la vida sería un error
 • SCENARIUSZ LEKCJI Supermercado de expresiones
 • SCENARIUSZ LEKCJI Supersticiones
 • SCENARIUSZ LEKCJI Historia Antigua
 • SCENARIUSZ LEKCJI Historia contemporanea
 • SCENARIUSZ LEKCJI adicciones sXXI
 • SCENARIUSZ LEKCJI consumo responsable
 • SCENARIUSZ LEKCJI futuro tierra
 • SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFIA de Espana
 • SCENARIUSZ LEKCJI Historia medieval
 • SCENARIUSZ LEKCJI Historia moderna
 • SCENARIUSZ LEKCJI Oraciones finales
 • SCENARIUSZ LEKCJI Fiestas de Espana
 • SCENARIUSZ LEKCJI Organización politica de Espana
 • SCENARIUSZ LEKCJI nuestras mascotas
 • SCENARIUSZ LEKCJI Tiempos del pasado
 • SCENARIUSZ LEKCJI Verbos de cambio
 • SCENARIUSZ LEKCJI Estereotipos culturales
 • SCENARIUSZ LEKCJI Al-Andalus
 • SCENARIUSZ LEKCJI Ciudad cosmopolita
 • SCENARIUSZ LEKCJI El chocolate el alimento de los dioses
 • SCENARIUSZ LEKCJI El cine espanol actual
 • SCENARIUSZ LEKCJI La Hispania romana
 • SCENARIUSZ LEKCJI Los Borbones en el siglo XVIII
 • SCENARIUSZ LEKCJI Profesiones del futuro
 • SCENARIUSZ LEKCJI Si Frida no hubiera tenido un accidente
 • SCENARIUSZ LEKCJI Supersticiones y creencias populares
 • SCENARIUSZ LEKCJI Vida real y vida virtual
 • SCENARIUSZ LEKCJI Ad en Espana
 • SCENARIUSZ LEKCJI Artistas Argentinos tango pintura y cine
 • SCENARIUSZ LEKCJI El imperio azteca
 • SCENARIUSZ LEKCJI El tragaluz
 • SCENARIUSZ LEKCJI Los topicos del clima en Espana
 • SCENARIUSZ LEKCJI Narradores argentinos Cortazar Borges
 • SCENARIUSZ LEKCJI Refranes de animales
 • SCERARIUSZ LEKCJI ria de Espana
 • SCENARIUSZ LEKCJI Al-Andalus.
 • SCENARIUSZ LEKCJI Artistas Argentinos, tango, pintura y cine
 • SCENARIUSZ LEKCJI Ciudad cosmopolita
 • SCENARIUSZ LEKCJI El chocolate_el alimento de los dioses
 • SCENARIUSZ LEKCJI El cine espanol actual
 • SCENARIUSZ LEKCJI El imperio azteca
 • SCENARIUSZ LEKCJI El sistema educativo espanol. La universidad en Espana
 • SCENARIUSZ LEKCJI El_tragaluz
 • SCENARIUSZ LEKCJI La Hispania romana
 • SCENARIUSZ LEKCJI Las 10 batallas mas importantes de la historia de Espana
 • SCENARIUSZ LEKCJI_Los Borbones en el siglo XVIII
 • SCENARIUSZ LEKCJI Los estereotipos_clima
 • SCENARIUSZ LEKCJI Narradores argentinos Cortazar Borges
 • SCENARIUSZ LEKCJI Profesiones del futuro
 • SCENARIUSZ LEKCJI Refranes de animales
 • SCENARIUSZ LEKCJI Si Frida no hubiera tenido un accidente
 • SCENARIUSZ LEKCJI Supersticiones y creencias populares
 • SCENARIUSZ LEKCJI Vida real y vida virtual
 •  
   
  Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

 • Kwadrat - Gazetka OMG - nr 1/2011
 • Kwadrat - Gazetka OMG - nr 2/2011
 • OMG − plakat wraz z zadaniem części korespondencyjnej − I etap 2011
 • OMG − Szkice rozwiązań testu próbnego 2011
 • OMG − Test próbny 2011
 • OMG − Szkice rozwiązań zadań z części korespondencyjnej 2011 − I etap
 • OMG − Test 2011 − I etap
 • OMG − Szkice rozwiązań testu 2011 − I etap
 • OMG − Zadania z zawodów − II etap 2012
 • OMG − Szkice rozwiązań z zawodów − II etap 2012
 • Regulamin Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
 • Kwadrat - Gazetka OMG - nr 3/2012
 • OMG - Szkice rozwiązań z zawodów 2012 - III etap
 • I Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów. Szkice rozwiązań zadań z zawodów drużynowych
 • I Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów. Treści zadań z zawodów drużynowych
 • I Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów. Rozwiązania zadań z zawodów indywidualnych
 • I Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów. Treści zadań z zawodów indywidualnych
 • Treści zadań z Obozu Naukowego Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów 2012. Poziom: OM
 • Treści zadań z Obozu Naukowego Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów 2012. Poziom: OMG
 • OMG - Treści zadań z III etapu zawodów 2012
 • Kwadrat - Gazetka OMG - nr 4/2012
 • Kwadrat - Gazetka OMG - nr 5/2012
 • Kwadrat - Gazetka OMG - nr 6/2012
 • Kwadrat - Gazetka OMG - nr 7/2012
 • VIII OMG - I etap - Rozwiązania testu
 • VIII OMG - I etap -Test
 • VIII OMG - I etap - Szkice rozwiązań zadań z części korespondencyjnej
 • VIII OMG - I etap - Treści zadań z części korespondencyjnej
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG - zadania - lipiec 2012
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG - rozwiązania - lipiec 2012
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG - zadania - sierpień 2012
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG - rozwiązania - sierpień 2012
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG - zadania - wrzesień 2012
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG - rozwiązania - wrzesień 2012
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG - zadania - październik 2012
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG - rozwiązania - październik 2012
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG - zadania - listopad 2012
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG - rozwiązania - listopad 2012
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG - zadania - grudzień 2012
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG – zadania - styczeń 2013
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG – rozwiązania - grudzień 2012
 • VIII OMG - II etap – Treści zadań
 • VIII OMG - II etap – Szkice rozwiązań
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG – zadania – kwiecień 2013
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG – rozwiązania - marzec 2013
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG – zadania – marzec 2013
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG – rozwiązania - luty 2013
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG – zadania - luty 2013
 • Liga zadaniowa Obozu Naukowego OMG – rozwiązania - styczeń 2013
 • Kwadrat - Gazetka OMG - nr 8/2013
 • VIII OMG - III etap – Szkice rozwiązań
 • VIII OMG - III etap – Treści zadań
 • Kwadrat - Gazetka OMG - nr 9/2013
 • Kwadrat - Gazetka OMG - nr 10/2013
 • Kwadrat - Gazetka OMG - nr 11/2013
 • Kwadrat - Gazetka OMG - nr 12/2014
 • IX OMG - I etap -Test - zadania
 • IX OMG - I etap -Test - rozwiązania
 • IX OMG - I etap - Treści zadań z części korespondencyjnej
 • IX OMG - I etap - Szkice rozwiązań z części korespondencyjnej
 • IX OMG - II etap – Szkice rozwiązań
 • IX OMG - II etap – Treści zadań
 • IX OMG - III etap – Szkice rozwiązań
 • IX OMG - III etap – Treści zadań
 •  
   
  Raporty z badań
   
   
  Uczeń zdolny – Poradniki

 • Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców
 • Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela
 • Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 • Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej
 • Klubik małego matematyka. Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego
 • Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik nauczyciela matematyki
 • Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych
 • Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie
 • Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczycieli historii
 • Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego
 • Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 • Rozszerzony program matematyki dla gimnazjum. Poradnik nauczyciela matematyki
 • Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej. Jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej?
 • Model pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum
 • Wychowanie fizyczne - praca z uczniem zdolnym
 • Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej
 • Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych. Poradnik dla nauczycieli
 • Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne?
 • Rozpoznać, wspierać, rozwijać. Poradnia psychologiczno--pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny
 • Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie. Poradnik dla nauczycieli
 • Czas wolny… od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych
 •  
  XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
   

  Trudności w nauce szkolnej uczniów zdolnych, czyli słów kilka o Syndromie Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych – dr Beata Dyrda
  Idź do góry