7 listopada 2017

Materiały do pobrania – resocjalizacja

Analizy i raporty

 • Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009
 • Raport nt. zapotrzebowania na miejsca w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych resortu edukacji w roku szkolnym 2011/2012
 • Analiza zasadności umieszczania nieletnich w MOW i MOS
 • Raport nt. zapotrzebowania na miejsca w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych resortu edukacji w roku szkolnym 2012/2013
 • Bariery w procesie readaptacji społecznej nieletnich i warunki usamodzielniania nieletnich opuszczających placówki resocjalizacyjne
 • RAPORT: Zjawisko ucieczek wśród wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011
 • Raport: Diagnoza społeczna funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii z uwzględnieniem form pracy i pomocy wychowankom, analiza potrzeb i problemów wychowanków oraz kadry ośrodków
 • Raport nt. zapotrzebowania na miejsca w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych resortu edukacji w roku szkolnym 2013/2014
 • Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Kongresu Pracowników Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – Goniądz 2013
 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii jako ogniwo lokalnej strategii rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży
 • Raport nt. zapotrzebowania na miejsca w placówkach resocjalizacyjnych resortu edukacji w roku szkolnym 2014/2015
 • Zapotrzebowanie na miejsca w MOW i MOS w roku szkolnym 2015/2016
 • Poradnik prawny dyrektora MOW i MOS
 • Zapotrzebowanie na miejsca w placówkach MOW w roku szkolnym 2016/2017
 •  

  Materiały z konferencji nt. “Warunki resocjalizacji i rewalidacji nieletnich w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych między regionami”

 • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych intelektualnie H. Żuraw
 • Zajęcia survivalowe, jako forma pokonywania własnych ograniczeń
 • Wsparcie uczniów zagrożonych niedost społ. np.W-wy-szkORE
 • Rozwiązania w zakresie edukacji, rewalidacji i resocjalizacji nieletnich MOW Włocławek
 • Przygotowanie do usamodzielnienia ciężarnych wychowanek
 • Propozycje zajęć specjalistycznych, resocjalizacyjno-rewalidacyjnych MOW Herby
 • Problem wyrównywania szans edukacyjnych E_Masny R_Borusiewicz
 • Perspektywa skutecznej resocjalizacji I. Motow
 • Kształcenie wychowanków MOW Kwidzyn
 • Charakterystyka wychowanków MOW w Herbach
 • Sprawozdanie z konferencji resocjalizacyjno-rewalidacyjnej
 •  

  Materiały z konferencji regionalnych

 • Warunki stosowania środków wychowawczych przez sąd rodzinny
 • Diagnozowanie niedostosowania społecznego nieletnich w RODK
 • Rola PPP w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży
 • Funkcjonowanie Centralnego Systemu Kierowania Nieletnich do MOW i MOS
 • Wykonywanie środków wychowawczych w MOW Kwidzyn
 • Program “Nie jesteś sama”
 • Wykonywanie środków wychowawczych w MOW Malbork
 • Wykonywanie środków wychowawczych w MOS w Ustce
 • Krajowy Mechanizm Prewencji BRPO
 • Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - działania policji
 • Działania Ośrodka Mediacji, Kształcenia i Porad Prawnych
 • Mediacje rówieśnicze
 • Program Jonatan
 • Uwarunkowania funkcjonalne i prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich
 • Skuteczność stosowania środka wychowawczego w postaci nadzoru kuratora sądowego wobec nieletnich zagrożonych demoralizacją
 •  

  Model współpracy − prezentacje ze spotkań 

 • Problemy w realizacji postanowień sądowych
 • Nowy system wspomagania pracy szkoły
 • Rola samorządu w polskim systemie oświaty
 • Sytuacja ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym
 • Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne
 • Metody i narzędzia stosowane w pracy terapeutycznej z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Nowej Wsi
 • Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym. Model współpracy JST ze szkołami i placówkami oświatowymi
 • Rola Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży
 • Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia ze SPE
 • Specyficzne i niespecyficzne oddziaływania w profilaktyce problemowej
 • Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży
 • Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku wielkomiejskim. Rozwiązania na przykładzie m. st. Warszawy.
 • Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym. Warsztaty
 • Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym. Warsztaty
 • Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym. Model współpracy JST ze szkołami i placówkami oświatowymi
 • Wsparcie uczniów zagroŜonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym
 •  

  Narada robocza dyrektorów MOS i PPP 

 • Młodzieżowe osrodki socjoterapii jako istotne ogniwo systemu profilaktyki i terapii problemów dzieci i młodzieży w srodowisku lokalnym
 • Sieć współpracy pedagogów jako forma doskonalenia nauczycieli z różnych typów szkół
 • Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym. Z doświadczeń zespołu orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17 w Warszawie
 • Reforma kształcenia zawodowego w Polsce – zakładane cele i oczekiwane rezultaty
 •  

  Prezentacje z konferencji „Polityka samorządów wobec młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii – problemy i wyzwania” 

  Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach MOW/MOS 

 • Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia - IPET
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach MOW
 •  

   

  Liczba MOW (stan na dzień: 31 marca 2017 r.) Rozmieszczenie MOW (stan na dzień 31 marca 2017 r.) Liczba MOS (stan na dzień: 31 marca 2017 r.) Rozmieszczenie MOS (stan na dzień 31 marca 2017 r.)
  Idź do góry