25 października 2017

System Kierowania – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-wychowawcze, a dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne.

Do zadań MOW należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Rekrutacja

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są wyłącznie dla młodzieży, wobec której Sądy Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW.

Według stanu na dzień 31.03.2017 roku w Polsce funkcjonuje 96 takich placówek, w tym:

  • placówki resocjalizacyjne dla dziewcząt – 21
  • placówki resocjalizacyjne dla chłopców – 45
  • placówki resocjalizacyjne koedukacyjne – 10
  • placówki resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla chłopców – 5
  • placówki resocjalizacyjne i resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla dziewcząt – 6
  • placówki resocjalizacyjne i resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla chłopców – 9
Idź do góry