25 października 2017

System Kierowania − Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Od 1 września 2012 r. w skład młodzieżowego ośrodka socjoterapii wchodzi co najmniej jedna ze szkół: szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne lub szkoła ponadgimnazjalna specjalna. W uzasadnionych przypadkach może funkcjonować MOS, który nie zapewnia całodobowej opieki wychowankom. Do zadań MOS należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Rekrutacja:

  • na wniosek rodziców dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty);

Według stanu na dzień 31.03.2017 roku w Polsce zgłoszonych w systemie jest 74 takich placówek, w tym:

  • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dla dziewcząt w normie intelektualnej – 6
  • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dla chłopców w normie intelektualnej – 28
  • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii koedukacyjne dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej – 39
  • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii koedukacyjne dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu lekkim – 3
  • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dla chłopców w normie intelektualnej i z upośledzeniem w stopniu lekkim – 2
  • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii koedukacyjne dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej i z upośledzeniem w stopniu lekkim – 3

Do centralnego systemu nie są zgłaszane wszystkie funkcjonujące Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, według danych z SIO na dzień 30.09.2016 r. istniało 81 takich placówek.

Liczba MOS (stan na dzień: 31 marca 2017 r.)

Rozmieszczenie MOS (stan na dzień 31 marca 2017 r.)

 

Idź do góry