23 października 2017

Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy

Nazwa projektu

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy

Cel projektu

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

Efekty projektu

  • 73 podstawy programowe kształcenia w zawodach (PPKZ),
  • suplementy do dyplomów i kwalifikacji opracowane na podstawie 73 zmodyfikowanych PPKZ,
  • ścieżki rozwoju zawodowego dla 73 zawodów, dla których zmodernizowano podstawy programowe,
  • rekomendacje do programów i planów nauczania dla 73 zawodów,
  • plany i programy nauczania dla 202 zawodów.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół kształcących w zawodach i placówek oświatowych.

Realizowane działania

  1. Poszerzenie zadań 25 Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych, reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego. Przedstawiciele partnerów społecznych opracują rekomendacje do planów i programów nauczania oraz ścieżki rozwoju zawodowego dla zawodów, dla których zmodernizowano PPKZ.
  2. Zmodernizowanie 73 podstaw programowych kształcenia w zawodach.
  3. Przygotowanie suplementów do dyplomów i kwalifikacji na podstawie zmodyfikowanych PPKZ oraz ich tłumaczenie na język angielski.
  4. Opracowanie planów i programów nauczania dla 202 zawodów.

Okres realizacji

listopad 2016 – luty 2019

Numer projektu

POWR.02.15.00-IP.02-00-006/16

Dofinansowanie projektu z UE:

18 765 115,01 zł

Idź do góry